Klasy Integracyjne

Nasza szkoła tworzy oddziały integracyjne (klasy integracyjne). Do oddziału integracyjnego może być przyjętych 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie do kształcenia specjalnego. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może realizować naukę w klasie, która nie jest oddziałem integracyjnym.  Aktualnie w klasach integracyjnych uczą się uczniowie: z autyzmem, Zespołem Aspergera, niesłyszący, uczniowie z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym.

Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i szkolne programy nauczania. W zależności od potrzeb modyfikujemy treści programowe. Dla każdego z uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego zostaje powołany Zespół nauczycieli i specjalistów, który opracowuje indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny (IPET) dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych danego ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu.

W klasie integracyjnej zazwyczaj uczy dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający- pedagog specjalny. Aby nauczanie zaspokajało potrzeby wszystkich uczniów, działania pedagogów muszą być zaplanowane wspólnie i winny się uzupełniać. Pedagog specjalny nie ogranicza się tylko do pracy nad powierzonymi mu uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dba o każdego ucznia. Nauczyciel wspomagający ma prawo wyłączyć ucznia z niepełnosprawnością z pracy w klasie na określonej lekcji, jeśli stwierdzi, że indywidualna nauka będzie efektywniejsza, a czas przeznaczony na rozwiązywanie problemów edukacyjnych lepiej wykorzystany. Każdy uczeń, który potrzebuje otrzymuje pomoc i wsparcie, dzięki temu zyskuje warunki do wszechstronnego rozwoju.

W szkole jesteśmy nastawieni także na współpracę z rodzicami naszych uczniów, wzajemne zrozumienie, szczerość i otwartość dają szanse na to, że proces edukacji będzie przebiegał z jak największą korzyścią dla dziecka i grupy rówieśniczej.