Pomoc pp

Wykwalifikowana kadra pedagogów i specjalistów w naszej szkole odpowiada na najbardziej zróżnicowane potrzeby uczniów, dostrzegając ich indywidualizm dostosowują metody i formy pracy. Właściwie dobrany program nauczania oraz organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej pozytywnie wpływa na wszechstronny rozwój każdego ucznia. W ramach tego podejmowane są zajęcia rewalidacyjne oraz różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  • zajęcia logopedyczne
  • terapia pedagogiczna
  • terapia ręki
  • baśnioterapia
  • bajkowa tabliczka-mnożenia
  • zajęcia rehabilitacyjne
  • elementy integracji sensorycznej (SI)
  • zajęcia umiejętności społecznych
  • terapia behawioralna
  • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z kół zainteresowań wybieranych z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, w czasie których mogą rozwijać swoje pasje i uzdolnienia.