RODO

                INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH ( RODO)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna   nr 100 STO w Warszawie, przy ul. Wolumen 3 oraz ul. Bogusławskiego 6a, zwana dalej Szkołą.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

* listownie:  ul. Wolumen 3 Warszawa 01-912 ,  ul. Bogusławskiego 6a  Warszawa 01-923                                                                                                                                                                                                                                                                       

* za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@jaskolka100.org   sekretariat2@jaskolka100.org       

   Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest Pani Marzena Musiał-Grabowska.

Można się z nią kontaktować wysyłając wiadomość na adres skrzynki sekretariat2@jaskolka100.org   lub dzwoniąc pod numer  22 669 62 25  lub  513 503 789

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (R PE i R UE art. 6 ust.1)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Szkoła oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Szkoły.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa , przepisami wewnątrzszkolnymi lub do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych ( UE 2016/679) przysługuje Państwu:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)